Pśistupnje se płaśece pšawidła dolnoserbskeje ortografije a interpunkcije. Wuchadnišćowy tekst su wótpowědne knigły Manfreda Starosty w drugem nakłaźe z lěta 1982¹. Změny, ako bazěruju na nowych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, su se wót sobuźěłaśerjow Serbskego instituta do teksta zaźěłali. Z kliknjenim na »woglědaś se pśeměnjenja« jo móžno, se dane stawizny změnow pokazaś daś. Dokradnjejše informacije wó wobźěłowanju teksta namakajośo w informacijach.

¹ Starosta, Manfred, Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln. (2., bearbeitete Auflage). Domowina-Verlag: Bautzen/Budyšyn, 1982.

B.Pšawidła

Die in den Regeln formulierten Bedingungen basieren auf den unter A. genannten Kriterien, wobei nur die für die entsprechende Konstruktion entscheidenden herangezogen werden. Die Konstruktion wird zusammengeschrieben, wenn mindestens eine der aufgeführten Bedingungen zutrifft.

§ 1

Die Konstruktion Substantiv + Substantiv schreibt man zusammen,

– wenn der Bindevokal -o- auftritt,

– wenn zwischen beide Glieder kein weiteres Wort treten kann, wenn sich das Attribut auf die Gesamtkonstruktion bezieht und

– mit dem letztstehenden Substantiv kongruent ist,

– wenn ausschließlich die erste Silbe der Gesamtkonstruktion den Hauptton trägt.

Beispiele:

ludowěda, swětonaglěd, płodozměna, glukužycenje, wěrupóznaśe, knigłykupc, kulkikopanje, wěcywobźěłarka, dušepastyŕ, bogaprějaŕ, źiśiźiśi

Merke: Man schreibt getrennt,

– wenn zwischen beide Substantive ein weiteres Wort treten kann: bratša jadnučki syn,

– wenn sich das Attribut auf das erste Substantiv bezieht und mit ihm kongruent ist: mójogo bratša syn,

– wenn beide Substantive einen Hauptton tragen: ˈdobyśa ˈwěstosć.

§ 2

Die Konstruktion Substantiv + Adjektiv schreibt man zusammen,

– wenn der Bindevokal -o- auftritt,

– wenn das Substantiv durch kein kongruentes Attribut näher bestimmt werden kann,

– wenn das Substantiv nicht im Dual oder Plural auftreten kann.

Beispiele:

masopolitiski, swětoznaty, wódorowny, kralowěrny, duchasłaby, cesćiłacny (= ehrgeizig), wěcywustojny, kamjeńtwardy, pjerkolažki, sněgběły, lodzymny, kšejcerwjeny, smjerśblědy

Merke: Man schreibt getrennt,

– wenn vor dem Substantiv ein kongruentes Attribut auftreten kann: takeje cesći łacny, burskeje role kśěty, drobnego procha połny,

– wenn das Substantiv im Dual oder Plural auftreten kann: lěta dłujke procowanje, tśi kilometry daloka droga, dwa palca tłusty tuk, cantnaŕ śěžki, łokś šyroki.

§ 3

Die Konstruktion Adjektiv + Substantiv/Adjektiv schreibt man zusammen, wenn der Bindevokal -o- auftritt.

Beispiele:

śamnozeleny, swětłocerwjeny, rownolětny, starodawny, głuchonimy, nasłodkokisały, rownowaga, pšaworožk, śěžkoindustrija, cuzokněstwo

Vgl. aber 384, 385.

§ 4

Die Konstruktion Numerale + Substantiv schreibt man zusammen,

– wenn der Bindevokal -o- auftritt,

– wenn zwischen beiden Gliedern keine syntaktischen Beziehungen bestehen,

– wenn die Konstruktion eine Nominalisierung von Numeral und Substantiv darstellt.

Beispiele:

jadnokopytaŕ, dwójodypk, tšojozwězk, irog, sedymlistnik, stolěśe, źaseśiwójowanje

Dazu gehören auch alle zusammengesetzten Adjektive und Adverbien, die auf die syntaktische Konstruktion Numerale + Substantiv zurückzuführen sind: źaseśrazowy, dwaźasćalětny, połgóźinski, tśiběrtylkwartowy, połteramjasecny, stoatśiatśiźasćadnjowski.

§ 5

Die Konstruktion Pronomen + Substantiv/Adjektiv schreibt man zusammen,

– wenn der Bindevokal -o- auftritt,

– wenn zwischen beiden Gliedern keine syntaktischen Beziehungen bestehen,

– wenn die Konstruktion unteilbar ist.

Beispiele:

ojadnakaŕ, onimc, samokošty, samopomoc, swójofrekwenca, ostroński, jadnakobarwny, samopašny, samopšawy, sebjelubosć, sebjekritika, sebjespódobny, sebjewědobny

§ 6

Die Konstruktion samo + Partizip schreibt man zusammen, wenn das -o- als Bindevokal auftritt.

Beispiele:

samojězdźecy, samojěducy, samotkany, samoswěśecy, samopjacony, samoźěłany

§ 7

Die Konstruktion Adverb + Substantiv schreibt man zusammen,

– wenn zwischen Adverb und Substantiv kein weiteres Wort treten kann,

– wenn zwischen den Gliedern keine syntaktischen Beziehungen bestehen,

– wenn der Hauptakzent ausschließlich auf der ersten Silbe des Adverbs liegt.

Beispiele:

tamjězba, wjelerog, domojjězba, mimojězd, tudybyśe, derjeměśe, zasejwóžywjenje, zasejwiźenje, mjazyakt, mjenjejgódnosć

§ 8

Die Konstruktion Adverb + Adjektiv schreibt man zusammen,

– wenn zwischen Adverb und Adjektiv kein weiteres Wort treten kann,

– wenn das adjektivische Glied nicht als selbständiges Wort auftreten kann,

– wenn der Hauptakzent ausschließlich auf der ersten Silbe des Adverbs liegt.

Beispiele:

lažkomyslny, śěžkoźěłabny (= Schwerstarbeiter), wjeległosny, wěcejźělny (= mehrteilig), małogódny, małolětny, dłujkotrajny (= langwierig), krotkowidny, zasejwiźeński, wěcejdnjowski

Merke: Man schreibt getrennt, wenn das Adverb lexikalisches Mittel der Gradation (Abstufung) darstellt: mało znaty, wěcej źělny (= teilbarer), dosć kulowaty, mjenjej gódny.

§ 9

Die Konstruktion Adverb + Verb schreibt man grundsätzlich getrennt. Ausnahmen sind: domapytaś (heimsuchen), domchowaś.

Beispiele:

sobu gótowaś, gromadu běžaś, gromaźe sejźeś, wen donjasć, górjej rosć, nutś padaś, naprědk chytaś, mimo kuliś, se dalej kubłaś, doma pytaś (= zu Hause suchen), domoj wózyś

Merke: Die Konstruktion Adverb + Verb wird auch bei übertragener Bedeutungsverwendung getrennt geschrieben:

se wen źaržaś, se prědk weześ, slědk wóstaś, se mimo kuliś (= fehlschlagen), górjej braś (= konfirmieren).

§ 10

Die Konstruktion Adverb + Partizip schreibt man grundsätzlich getrennt. Ausnahmen sind: wusokoroźony, domapytany, domcho- wajucy, domchowany (weil: domapytaś, domchowaś).

Beispiele:

śamno zdrastwjona žeńska, wusoko zrosćony gólc, mimo chójźece luźe, mimo duce luźe, zasej wuzwólony pśedsedaŕ, dalej wjeźony nadawk, domoj duce wójaki, wusoko cesćony kněz, górjej brane źiśi

§ 11

Die Konstruktion Präposition + Adverb/erstarrte Kasusform schreibt man mit Ausnahme der in Regel 12 angeführten Regelung zusammen.

Beispiele:

doněnta, docysta, dodaloka, kradu, klubu, knazymu, naprěki, napšawo, nakrotko, napśecej, narowno, napśelubo, nawokoło, namało, nachwatki, nadrobno, naprěki, póbursku, póserbsku, póśichu, pókšajźu, pódlu, pózlažka, póśma, pódzajtša, wótdaloka, wótdalej, wótdołojce, wótwenkach, wótnutśi, wótdawna, wóttud(y), wótslězy, wótněnta, wótnazdala, zanikula, zamało, zawcasa, zarana, zawěsće, zawjele, zdawna, zrědka, zlěwa, zdaloka, zbliska, zlažka, sćicha, skrotka, ześicha

§ 12

Die Konstruktion Präposition + cora, pśedcora, źinsa, witśe, pśezwitśe, łoni, pśedłoni, lětosa, znowa, pśeznowa/entsprechende erstarrte Kasusform schreibt man getrennt.

Beispiele:

wót corego, wót cora, k coremu, do lětosa, wót lětosa, k witśemu, na witśe, za witśe, na pśezwitśe, za znowa, za pśeznowa

§ 13

Die Konstruktion Präposition + Substantiv schreibt man zusammen,

– wenn zwischen Präposition und Substantiv kein Attribut treten kann,

– wenn die Betonung ausschließlich auf der Präposition liegt und die substantivische Bedeutung aufgegeben worden ist.

Beispiele:

dokusow (= kaputt), wochylu (= ein Weilchen), wótslědka (= von hinten), dogromady, doskoki, napšawdu, naslědku, nawłos, zazdaśim, zaprědka, wódnjo, zboka, zbokom, scasom, pórědu, na(m)dušu

Das gilt auch für: dotychměst. Das Wort slědkoju (= schließlich) wird ohne die Präposition k geschrieben.

Merke: Man schreibt getrennt, wenn zwischen Präposition und Substantiv ein Attribut treten kann (die substantivische Bedeutung ist erhalten geblieben): do kusow (= in Stücke), wó tu chylu (= um dieses Weilchen), wót slědka (= vom Ende).

§ 14

Die Konstruktion Präposition + Adjektiv/adjektivisches Pronomen schreibt man zusammen,

– wenn das Adjektiv bzw. adjektivische Pronomen kein Attribut zu einem Substantiv sein kann,

– wenn die Betonung ausschließlich auf der Präposition liegt.

Beispiele:

docełego, pópšawem, pómałem, póproznem, zwětšego, zwjelikego, zrownym, scełego, pótakem, pótom, póněcom, stakim, zatym, nato, pśedtym, pśedewšym, zewšym, mjaztym

Merke: Die Konstruktion Präposition + Adjektiv/adjektivisches Pronomen schreibt man getrennt,

– wenn das Adjektiv bzw. adjektivische Pronomen Attribut zu einem Substantiv ist:

do cełego (gjarnca), pó pšawem (principje), z takim (luźom), (Sy togo wuknika dla se sromała? Jo,) dla togo bzw. togo dla,

– wenn das Adjektiv/adjektivische Pronomen substantiviert gebraucht wird:

pód suche (ins Trockene) spóraś, do nagego (bis zur Nacktheit) se zeblac, wót nowego (von Neuem) zachopiś, z krotkim a ze słodkim (kurz und gut), za wjele, k nicomu, za nic, na něco.

§ 15

Zusammengesetzte Präpositionen schreibt man zusammen.

Beispiele:

dosrjejź, wesrjejź, zesrjejź, zboka, zwenka, zeza, spód, napśeśiwo

Merke: Präpositionale Wortgruppen, die in der Funktion von Präpositionen gebraucht werden, schreibt man getrennt: w měnjenju, ze stron(y), na zakłaźe, (nje)glědajucy na, źiwajucy na.

§ 16

Die Zahlen 1–99 und die vollen Hunderter schreibt man zusammen.

Beispiele:

jadnasćo, styrnasćo, dwaadwaźasća, tśiatśiźasća, źewjeśaźewjeśźaset, dwěsćě, tśista, pěśstow, źewjeśstow

§ 17

Die Verbindung der Numeralien 1, 2, 3 usw. mit den Substantiven tysac, milion, miliarda, bilion und biliarda schreibt man getrennt.

Beispiele:

tysac, dwa tysaca, milion, tśi miliony, miliarda, styri miliardy, z dwěma miliardoma, pěś biliardow

§ 18

Die zusammengesetzten Zahlen über 100 schreibt man vor und nach dem verbindenden „a“ voneinander getrennt. In zusammengesetzten Zahlen behalten die Regeln 16 und 17 ihre Gültigkeit.

Beispiele:

sto a jaden, dwěsćě a styrnasćo, tśista a jadenadwaźasća, dwa tysaca pěśstow a dwaapěśźaset

Merke: Zusammengesetzte Adjektive, die auf die syntaktische Konstruktion Numerale + Substantiv zurückzuführen sind, schreibt man durchgängig zusammen: Tśiźasćalětna wójna, pěśastyrźasćaminutowy program, stoapěśadwaźasćadnjowski lět w swětnišću.

§ 19

Die Ordinalzahlen schreibt man wie ihre entsprechenden Kardinalzahlen.

Beispiele:

tśiźasty, dwaadwaźasty, sto a prědny, dwěstoty, tysacny, dwa tysacny, tysac dwěsćě a pěśatśiźasty

§ 20

Die Partikeln werden stets wie Einzelwörter behandelt, auch die Partikel ga.

Beispiele:

Wón tola jo pśecej tam. Rědny wšak jo. To źe jo wěrno. Togo ga smy wiźeli. Chto ga to groni?