Dolnoserbski tekstowy korpus

Wótnožka za dolnoserbske slěźenja Serbskego instituta spśistupnijo dolnoserbske teksty za korpusowe rešeršy. Pśi tom stojtej tuchylu dwa tekstowej korpusa k dispoziciji: dotychměst pśistupny „stary“ tekstowy korpus a „nowy“ tekstowy korpus z anotěrowanymi tekstami, kótaryž se hyšći wuwija. Wobej korpusa stej zwězanej ze wšakima metodoma pśistupa:

Standardne pytanje w starem korpusu

Standardne pytanje dowólujo rešeršu w starem korpusu a toś we wobšyrnej zběrce tekstow. We wjelikem źěłu tekstow jawje se signifikantne wótchylenja wót tuchylnego pšawopisa, na což dej se pśi formulěrowanju wótpšašowanjow glědaś. Rowno tak dejało se na to źiwaś, až mógu pytane słowa wustupowaś we wšakich fleksiskich (skłonjowanych) formach. (Pytany wuraz cas namakajo jano cas, nic pak casu, casom abo zaß atd.)

Komfortne pytanje w nowem korpusu

Nowe komfortne pytanje pśewzejo za pytajucych formulěrowanje kompleksnych wótpšašowanjow a zmóžnja tak wobšyrne rešerše z jadnorymi pytańskimi wurazami. Hynac ako pla standardnego pytanja njejo toś notne, aby dokradnje znali pšawopisne kakosći tekstow a formowu młogorakosć słow. (Pytany wuraz cas namakajo cas, casu, casom, zaß, zaſſoju atd.) Tekstowa baza se sukcesiwnje rozšyrja.