Dolnoserbske mjenja

Pomoc pśi pytanju

W zběrce dolnoserbskich swójskich mjenjow pyta se standardnje mjazy aktualnje płaśecymi formami mjenjow. W pytańskem pólku dej se zapódaś cełe pytane słowo, na pś. Brjazyna. Wuslědki pokazuju se ako lisćina wšyknych mjenjow, kótarež wopśimjeju pytane słowo (pódla Brjazyna teke Brjazyna nad Jazorom). Wóna jo źělona do kategorijow ako na pś. mjenja sedlišćow, mjenja zastojnskich jadnotkow, familijowe mjenja (gl. Zapśimjeśa). Pla městnych mjenjow slědujo kuždemu dolnoserbskemu mjenju wótpowědne nimske mě a krotke wopisanje objekta. Pó samskej wašni funkcioněrujo pytanje mjazy aktualnymi nimskimi mjenjami.

Pytaś móžo se za jadnym abo za wěcej słowami. Ako wuslědki pokazuju se jano te wuraze, kótarež wopśimjeju wšykne zapódane słowa. Pśikład: Napšašowanje »nowa wjas« wunjaso wuslědki Nowa Wjas, nic pak Nowa Bukowka, Janšojce Wjas abo jano Wjas. Rěd pytanych słow njejo relewantny.

Pytanje funkcioněrujo za dolnoserbske a za nimske mjenja. Mimo togo jo móžno pytaś za mjenjami w drugich, lokalnych rěcach. Ako take płaśe rěcy, kótarež se aktualnje wužywaju na zapśimjetych teritoriumach. To groni na pś. pólšćina w paźe pódzajtšnego źěła Łužyce, ale teke górnoserbšćina w Górnej Łužycy a mjenja w slěpjańskem dialekśe za jsy wokoło Slěpego.

Pśi pytanju njejo notne, aby se wužywali diakritiske znamuška.

Wuslědki ze zestarjetymi formami

Aby se mjazy wuslědkami teke pokazali zestarjete formy (nimskich a serbskich) mjenjow, dej se wuzwóliś opcija »teke zestarjete formy«. Pla zestarjetych formow móžo se jadnaś wó změny pisanja (ds. Brȧsyna, ni. Brieſen, ds. Chośebuz, ni. Kottbus), abo wó zewšym druge mjenja (ds. Płonica, ni. Plonitza).

Kompleksne napšašowanje

Pśi kompleksnem napšašowanju móžo se pytaś teke za njepołnymi słownymi formami. Za to wužywa se znamuško »*« (gwězdka), kótaremuž wótpowědujo kuždyžkuli pismik abo rěd pismikow. Comy-lic namakaś wšykne słowa ze sufiksom »-awa« (na pś. Barklawa, Dubrawa, Kalawa, Knorawa), zapódajomy »*awa«. Pytamy słowa, ako se zachopiju ze zdonkom »brjaz-«, dejmy zapódaś »brjaz*« a mjazy wuslědkami njezmějomy jano Brjazynu, ale teke Brjaze, Brjazki a Brjazynku. Zapódajomy »now*«, ga pśiźomy mjazy drugim na Nowu Wjas, Nowu Bukowku, Nowe Město a Nowe Wiki, Nowy Młyn a samo na Wusoki Móst-Nowy Škódow.

Wuslědki kompleksnego napšašowanja pokazuju se bźez zarědowanja do jadneje resp. do wěcej kategorijow.